Navigace

Obsah

Územní plán 

Město Lučany nad Nisou spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Nový územní plán města Lučany nad Nisou nabývá účinnosti dne 11. listopadu 2016. 

Územní plán Lučany nad Nisou - A. Část návrhová, 2016

Územní plán Lučany nad Nisou - B. Odůvodnění - Díl 1, 2016

Územní plán Lučany nad Nisou - B. Odůvodnění - Díl 2, 2016

Územní plán Lučany nad Nisou - B. Odůvodnění - Díl 3, 2016

A1 - Základní členění území 1:5000

A2a - Hlavní výkres urbanistická koncepce 1:5000

A2b - Hlavní výkres krajinná koncepce 1:5000

A3 - Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5000

B1 - Koordinační výkres 1:5000

Výkres širších vztahů 1:50 000

B3 - Vyhodnocení záboru ZPF 1:5000

S1 - Schéma koncepce dopravní infrastruktury 1:5000

S2 - Schéma koncepce technické infrastruktury 1:5000

Územní studie lokalita č. 30 a 38 Lučany nad Nisou k.ú. Lučany nad Nisou, ppč. 2626/3 a 2626/5

Územní studie 109a obec Lučany nad Nisou

Územní studie A21 obec Lučany nad Nisou