Menu
Město Lučany nad Nisou
LUČANY nad Nisou

GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data ProtectionRegulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné. Platí tedy na území členských států Evropské unie, včetně České republiky bezprostředně. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vstoupí v účinnost dne 25. května 2018.

Nařízení Evropského parlamentu je přímo závazné pro členské státy EU, je nadřazené národní legislativě.

Reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob (občanů). Do stávajících systémů ochrany osobních dat zavádí řadu nových povinností a zpřísňuje pravidla jejich správy. Nová právní úprava určuje, jak se mají shromažďovat, ukládat, zpracovávat a sdílet data o zaměstnancích a fyzických osobách.

Povinně zveřejněné informace podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na webových stránkách města Lučany nad Nisou od 25.5.2018: 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů je Město Lučany nad Nisou (dále jen „město“),  IČ: 00262455, se sídlem Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany nad Nisou, prostřednictvím orgánu obce, kterým je Městský úřad Lučany nad Nisou (dále jen „městský úřad“), se sídlem Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany nad Nisou. Údaje týkajících se subjektu údajů získaných od subjektu údajů v rámci městského úřadu se  zpracovávají podle oblastí činností a kompetencí v souladu s platným organizačním řadem úřadu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec je v přímém kontaktu s vedením města a má přímý přístup k vedení města. Pověřenec je kvalifikovanou osobou, znalou právních předpisů na ochranu osobních údajů (včetně důkladné znalosti Nařízení). Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů a své schopnosti plnit úkoly stanovené v článku 39 Nařízení.

Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují (občané). Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení.

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy města, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce města.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků nese výhradně samotný správce údajů, kterým je město.

Kontaktní údaje:

vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Lučany nad Nisou a jeho příspěvkové organizace (základní škola a mateřská škola)

 • kontakt IDdS: jfubvnq         
 • Adresa: Městský úřad Lučany nad Nisou, se sídlem Lučany nad      Nisou  333, 468 71 Lučany nad Nisou

JAK PODAT ŽÁDOST

Městský úřad Lučany nad Nisou přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

 • Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověřením totožnosti na podatelně Městského úřadu Lučany nad Nisou
 • Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

Jiný způsob ověření není přípustný.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Subjekt údajů má právo v případě pochybností požadovat od správce veškeré informace a má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: www.uoou.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Městský úřad Lučany nad Nisou vystupuje jako správce osobních údajů (dále jen „městský úřad“). Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „občan“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného zájmu.

 • Městský úřad má v listinné i elektronické podobě zpracovaný Přehled jednotlivých účelů pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování.

PŘÍPADNÍ PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Městský úřad má v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých Kategorií příjemců osobních údajů, identifikaci dalších správců osobních údajů, který jsou osobní údaje případně předávány.

PŘÍPADNÝ ÚMYSL SPRÁVCE PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

 • Pokud bude právní důvod k předání osobního údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, bude subjekt údajů o tomto úmyslu vždy informován. Všechny osobní údaje musí být zabezpečeny proti zneužití.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

 • Městský úřad má v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých lhůt, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy.

Není-li ji možné určit dobu, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy v souladu se zákonem číslo  499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, budou subjektu údajů sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.

DALŠÍ INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů.  Kontaktní osobou pro občany, k nimž se osobní údaje vztahují (tj. subjekty osobních údajů) je Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení.

PRÁVO NA OPRAVU, OMEZENÍ A VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od správce opravu, omezení nebo výmaz svých údajů. Právo na výmaz údajů má subjekt údajů, pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů nebo pokud subjekt údajů odvolá informovaný výslovný souhlasu, na jehož základě byly zpracovávány údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

INFORMOVÁN O MOŽNÝCH DŮSLEDCÍCH NEPOSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚDAJŮ

Pokud je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, anebo pokud má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, bude subjekt údajů správcem informován o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

V rámci agendy vykonávaných městským úřadem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

DALŠÍ ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO JINÝ ÚČEL

Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v předchozích bodech.

Výše uvedená ustanovení o informování subjektu údajů správcem se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE NEBYLY ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

JESTLIŽE OSOBNÍ ÚDAJE NEBYLY ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jestliže osobní údaje nebyly městským úřadem  získány od subjektu údajů, poskytne městský úřad subjektu údajů tyto informace:

 • totožnost a kontaktní údaje jiného správce a případně jeho zástupce;
 • případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

INFORMOVÁNÍ O ZDROJI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud městský úřad získává informace o subjektu údajů z jiných zdrojů, než je přímo od subjektu údajů, pak městský úřad vždy poskytne informaci o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

LHŮTA PRO PODÁNÍ INFORMACE

Správce poskytne informace uvedené v předešlých dvou odstavcích v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány, nebo nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v prvním odstavci.

 • totožnost a kontaktní údaje jiného správce a případně jeho zástupce;
 • případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém Nařízení.

Tuto povinnost informování neplatí v případě, že subjekt údajů již uvedené informace má nebo pokud se prokáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. To platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické a obdobné účely, nebo pokud byly údaje pseudonymizovány. Další výjimkou z povinnosti informování je také - pokud osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu.

PRÁVO OBČANA NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Občan má právo získat od městského úřadu potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud městský úřad takové zpracování provádí a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro občana.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má občan právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Městský úřad poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na základě žádosti občana může městský úřad účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže občan podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud občan nepožádá o jiný způsob.

Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

PRÁVO NA OPRAVU

Občan má právo na to, aby městský úřad bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má občan právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

Občan má právo na to, aby městský úřad bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se občana týkají, a městský úřad má povinnost osobní údaje občana bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Jestliže městský úřad osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je občan žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje občana, jejich kopie či replikace.

K vymazání osobních údajů občana nemůže dojít, pokud je zpracování údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Občan má právo na to, aby městský úřad omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • občan popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze:

 • se souhlasem občana, nebo z důvodu určení,
 • výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
 • nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Občan, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je městským úřadem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

OZNAMOVACÍ POVINNOST OHLEDNĚ OPRAVY NEBO VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Městský úřad oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Občan má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů (podle předchozího odstavce), má občan právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení práva na přenositelnost údajů:

 • pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
 • výkonu veřejné moci, kterým je městský úřad pověřen (na základě zákonné kompetence úřadu);
 • pokud by byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Občan má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Městský úřad údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami občana, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Městský úřad Lučany nad Nisou toto zpracování neprovádí.

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Právo na poskytnutí informací není absolutní. Právem na poskytnutí informace nesmí být dotčena práva na ochranu údajů jiné osoby. Dále Nařízení pamatuje i na nepřiměřené, opakující se a kverulantní žádosti, kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace.

V čl. 12 Nařízení jsou regulovány lhůty, forma, zásadní bezplatnost pro poskytování informací o přijatých opatřeních v návaznosti na žádosti subjektu údajů, kterými realizuje svá práva (čl. 15 až 22 Nařízení).

Nařízení uvádí v čl. 12. odst. 5), věta druhá:

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce bud’:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti prokazuje ÚMČ. Zde je tedy přímo regulatorní platforma k odmítnutí žádosti (odmítnutí přijetí opatření dle žádosti) pro zjevnou nedůvodnost a nepřiměřenost. Nepřiměřenost požadavku souvisí s kritériem proporcionality, jako jednoho ze základních principů ochrany osobních údajů.

Princip proporcionality je způsob řešení situace, kdy dojde ke konfliktu mezi dvěma nebo několika objektivním právem chráněnými subjektivními právy. Taková situace se posoudí tak, že přednost dostane to právo, které chrání nejdůležitější hodnotu, avšak s minimálním nutným omezením ostatních konkurujících práv tak, aby byla zachována proporcionalita, tedy úměrnost mezi jednotlivými právy, která jsou v konfliktu.

Městský úřad má tedy právo odmítnout žádosti vyhovět.  

Městský úřad musí v případě nevyhovění žádosti v součinnosti s pověřencem zpracovat stručné zdůvodnění a zaslat žadateli dokument o tom, že odmítá vyhovět jeho požadavku, z jakých důvodů, a že má právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů a na soud.

INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Ministerstvo vnitra připravilo pro zájemce z řad veřejné správy nové internetové stránky k problematice ochrany osobních údajů. Na webových stránkách naleznete kromě právních předpisů, metodická doporučení, odpovědi na nejčastější otázky stejně jako odkazy na další relevantní informace a zainteresované instituce. Zveřejněny jsou také vzdělávací pomůcky.

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů (obsahují příručku GDPR, otázky a odpovědi, dokumenty k GDPR a další užitečné informace).

Webové stránky Evropské komise obsahující základní informace o GDPR, informační letáky k různým aspektům a dopadům GDPR a přehledovou infografiku (vše v češtině).

CHATBOT GDPR

Ministerstvo vnitra iniciovalo vznik robota na chatování tzv. Chatbota GDPR. Univerzální automatický komunikátor, neboli chatbot jménem Michal je schopen odpovídat na vaše otázky ohledně GDPR. Otázky k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů lze klást na stránkách Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde byl uveden do provozu automatický komunikátor disponující databází otázek a odpovědí k obsahu a podstatě nařízení.

Co je účelem GDPR?

Chránit práva osob, které správcům a zpracovatelům poskytují své osobní údaje. 

Co přináší nového?

 • konsoliduje existující pravidla o ochraně osobních údajů napříč 28 členskými státy
 • nahrazuje stávající zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • nenahrazuje oborově specifické zákony a úpravy
 • práva a povinnosti jsou platné i pro Non – EU organizace, které pracují s údaji o občanech EU
 • zavádí nově pozici Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem jsou veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné osobě:

 • obrazové, slovní, rentgenové snímky, IP adresa, Cookies, atp.
 • vztah daný obsahem – jméno, adresa, pracovní pozice, atp.
 • výběr vyčleněním.

Veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

 • Nevztahují se na osobní údaje zesnulých osob nebo anonymizované údaje
 • Vztahuje se i na šifrované osobní údaje

Co jsou osobní citlivé údaje?

Citlivými osobními údaji jsou údaje osob, které spadají do zvláštních kategorií osobních údajů. Jsou to údaje, které vypovídají o:

 • rasovém či etnickém původu,
 • politických názorech,
 • náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení
 • členství v odborech,
 • zpracování genetických údajů,
 • biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby
 • údajů o zdravotním stavu
 • sexuálním životě
 • sexuální orientaci fyzické osoby

Kdy mohou být zpracovávány vaše osobní údaje?

Zpracováním jsou jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů spočívajících ve:

 • shromáždění
 • zaznamenání
 • uspořádání
 • uložení
 • přizpůsobení nebo pozměnění
 • vyhledávání
 • nahlédnutí
 • použití
 • zpřístupnění přenosem
 • šíření nebo jakékoliv zpřístupnění
 • zkombinování či seřazení
 • omezení
 • výmaz nebo zničení

Kdy mohou být zpracovávány vaše citlivé osobní údaje?

 • na základě výslovného souhlasu osoby se zpracováním těchto osobních citlivých údajů
 • zpracování je nezbytné v oblasti práva, zabezpečení a ochrany
 • zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých situací osoby
 • zpracování sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle
 • zpracování se týká údajů již zveřejněných danou osobou
 •  zpracování je nezbytné pro obhajobu právních nároků nebo v rámci soudního řízení
 • z důvodu veřejného zájmu na základě práva EU nebo národního práva
 • pro účely preventivního lékařství, posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 • zpracování pro účely vědeckého, historického výzkumu nebo statistické účely

Kdo je správce nebo zpracovatel?

Správce

 • Fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo spolu s jinými určuje účel a způsoby zpracování

Zpracovatel

 • Fyzická nebo právnická osoba, které zpracovává data jménem správce

Správce a zpracovatel je povinen vést tyto záznamy, které by měly obsahovat:

 • Název a kontaktní údaje správce
 • Důvod zpracování údajů
 • Popis kategorií subjektů údajů a osobních údajů
 • Kategorie dalších subjektů, které údaje obdrží
 • Přenos údajů do jiné země či organizace
 • Lhůtu pro odstranění údajů
 • Popis bezpečnostních opatření uplatňovaných při zpracovávání

Komunikace:

Komunikace by měla probíhat srozumitelně a jednoduše. Když po vás někdo požaduje vaše údaje, musí vám sdělit, kdo je, proč vaše údaje zpracovává, jak dlouho je budete uchovávat a kdo konkrétně je získá.

Souhlas:

Pokud je k získání a dalšímu zpracování vašich údajů nutný váš souhlas, musí si od vás vyžádat jednoznačný souhlas se zpracováním údajů. Souhlas není požadován pouze při plnění zákonných povinností, typicky pro potřeby úřadů a dalších orgánů veřejné moci

Přesnost a přenositelnost:

Nově nařízení umožňuje lidem, aby měli ke svým údajům přístup a mohli je poskytnout jiné společnosti.

V případě hrozby rizik:

Hrozí-li občanovi v souvislosti s narušením bezpečnosti údajů vážné riziko, musí o tom být informován.

Právo na vymazání údajů:

Občané mají nově právo „být zapomenut“. Požádají-li o to, jejich osobní údaje musí být vymazány – avšak pouze v případě, že to nenaruší svobodu projevu či možnosti zkoumání nebo plnění smluvních závazků a právních povinností.

Profilování:

Pokud při zpracovávání žádostí vedoucích k uzavření právně závazné smlouvy (např. v případě půjček) využívají komerční nebo jiné společnosti profilování, musí o tom své zákazníky informovat. V případě, že bude žádost zamítnuta, musí společnost zajistit, aby celý postup kontroloval člověk, nikoli přístroj. Žadatel bude mít právo rozhodnutí napadnout.

Marketing:

Nařízení GDPR dává občanům právo nepřistoupit na přímý marketing, který využívá jejich údaje.

Ochrana citlivých údajů:

Na citlivé osobní informace o občanovi např. o zdraví, rase, sexuální orientaci, náboženském a politickém přesvědčení, je uplatňována vysoká ochrana těchto údajů.

Přenos údajů mimo EU:

Pokud kdokoliv přenáší údaje občana EU do zemí neprověřených orgány EU, musí k tomu mít důvod, o této skutečnosti musí občana informovat a přijmout příslušná právní opatření, kterými budou údaje zabezpečeny proti neoprávněnému užití.

Město

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:393
TÝDEN:1193
CELKEM:1010239

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 13 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 3.94m/s
tlak1020hPa
vlhkost44%
srážky0.15mm

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Infokanál

IInfokanál

Živé obce

Firmy v naší obci


Město Lučany nad Nisou

Lučany nad Nisou jsou malé město na úpatí Jizerských hor na rozloze 13 km2. Součástí správního celku je Jindřichov a Horní Maxov. Žije zde více než 1800 obyvatel a jejich počet stále roste. Dostanete se k nám po silnici I/14 ve směru od Jablonce nad Nisou. Můžete využít městskou hromadnou dopravu, linkovou autobusovou dopravu nebo vlakové spojení. Naše město má zřízenu mateřskou, základní školu a knihovnu, ordinuje zde praktický a zubní lékař. Ve městě aktivně působí řada spolků a organizací, které zajišťují čilý kulturní, společenský a sportovní život ve městě. V krásném prostředí nabízejí návštěvníkům možnost ubytování malé penzióny. …Pokračování

Kostel Navštívení Panny Marie